V/v không tổ chức dạy thêm học thêm trong thời gian học sinh nghỉ hè năm học 2020 - 2021