Về việc công khai dự án Mua sắm thiết bị dạy học tin học