Về việc tuyển sinh 2021 trong tình hình dịch COVID-19